Hromnice

Hromnice je lidový název významného křesťanského svátku Uvedení Páně do chrámu (latinsky Praesentatio Domini) nebo Obětování Páně.

Svátek hromnice se slaví 2.února (15. února / starý styl).

Dříve se svátek nazýval také Očišťování Panny Marie nebo Setkání jak je ostatně např. v Rusku nebo na Ukrajině nazýván dodnes (Сретение). Tento název symbolizuje setkání Syna s Otcem nebo také Starého zákona s Novým zákonem.

Uvedení Páně do chrámu

Původ svátku Hromnice

Původ svátku lze odvodit od židovského zvyku, kdy každá židovská žena 40. den po porodu prvorozeného syna jej přinesla do Chrámu aby jej zasvětila Bohu a zároveň učinila zápalnou oběť za očištění v podobě jehněte nebo 2 holoubat či 2 hrdliček. Dle židovského obřadného řádu o rituální čistotě byla totiž každá židovská žena po porodu považována za nečistou.

Podle evangelií Panna Maria s Josefem splnili obřadní povinnost a 40. den po narození Ježíše (proto se Hromnice slaví 40. dnů po vánocích) jej přinesli do Chrámu. Tam tehdy byli 2 proroci Anna a Simeón a ti rozpoznali v Ježíši Mesiáše, předpovídaného proroky a očekávaného židovským národem.

Simeon na základě starých proroctví nazval Ježíše „světlem k osvícení pohanů a k slávě izraelského lidu“. Od toho pochází zvyk svěcení svíček, který se začal šířit někdy od XI. století. Takovéto svíčky se nazývaly „hromničky“, protože se pak za bouřek zapalovaly a umisťovaly do oken k ochraně před hromy, tyto svíčky se ovšem zapalovaly i při jiných událostech, například když někdo umíral. Svátek samotný se slaví od VI. století ve východní církvi a od století VII. v západní.

Slavení Hromnic

Na Hromnice se lidé shromáždí před začátkem liturgie před kostelem, kněz posvěcí svíčky s nimiž v rukou pak věřící slavnostně vstupují do kostela. Obřad připomíná Malachiášovo proroctví „do svého chrámu přijde Pán“ i zmíněné proroctví Simeona, jehož oči viděly „světlo k osvícení pohanů“. Někde se svíce světí až po službě.

Hromnice

V dávnějších dobách Hromnicemi končilo vánoční období, demontovaly se betlémy z chrámů apod. Svíčky s vánočních stromů se tím symbolicky přesouvají do rukou věřících.

V pravoslavné církvi je svátek zařazen mezi 12 nejdůležitějších svátků.

Souvislosti

Někdy jsou Hromnice nesprávně spojovány s oslavou pohanského boha Peruna, který dávní Slované slavili s prvním jarním zahřměním. Obdobné svátky spojené z koncem zimy najdeme v různých místech světa u různých kultur.


Uvedení Páně do Chrámu v Evangeliu podle Lukáše

 • 2,22 Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina
 • 2,23 jak je psáno v zákoně Páně: `vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu´
 • 2,24 a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata.
 • 2,25 V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním.
 • 2,26 Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše.
 • 2,27 A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon,
 • 2,28 vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha:
 • 2,29 „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova,
 • 2,30 neboť mé oči viděly tvé spasení,
 • 2,31 které jsi připravil přede všemi národy -
 • 2,32 světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“
 • 2,33 Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli.
 • 2,34 A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat
 • 2,35 - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“
 • 2,36 Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let
 • 2,37 a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami.
 • 2,38 A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.
 
hromnice.txt · Poslední úprava: 07/04/2021 21:47 (upraveno mimo DokuWiki) · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Valid CSS Černobylská zóna / kontakt na webmastera